Valikko

Sotning

En byggnads ägare eller innehavare skall se till att eldstäder och rökkanaler sotas (räddningslagen 13 §, 9 kapitlet).

I Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Vichtis arbetar för närvarande sammanlagt sex distrikts-sotare. De har ingått serviceavtal med Esbo regionala räddningsverk om utförande av sotning inom sitt sotningsdistrikt. Distriktssotarna företer årligen för det regionala räddningsväsendet en sotningsförteckning där även de fastigheter anges som inte sotats. Lagen förutsätter att räddningsmyndigheten ingriper om sotningsplikten försummas.

Utöver sotningsarbetet granskar sotarna rökkanalernas, eldstädernas, stegarnas och sotningsställningarnas skick. Vid behov avger sotarna rapport om observerade brister till brandinspektören.

Fastighetsägaren skall se till att sotaren kommer tryggt till skorstenen. Det här innebär att vägg- och takstegarna skall vara fast installerade och i gott skick. Stegarna skall vara antingen av skyddat stål eller av rötskyddat trä som är så kvistfritt som möjligt. Om skorstenshöjden är över 120 cm behövs dessutom en skorstensstege och ett räcke.

En gång om året utförs sotning av eldstad med tillhörande kanaler i vilken används fast bränsle, flera bränslen eller tung brännolja. Öppen spis som saknar lucka i öppningen rengörs av sotare enbart om fastighetens ägare eller innehavare särskilt kommer överens med sotaren om detta.

En gång vartannat år sotas eldstad med tillhörande kanaler i vilken enbart används lätt brännolja. Härd och eldytor i centralvärmepanna och varmluftsaggregat rengörs av sotare endast om fastighetens ägare eller innehavare särskilt kommer överens om detta med sotaren.

En gång vart tredje år utförs sotning av eldstäder med tillhörande kanaler i fritidsbostad och dess bastu. Sotning skall utföras under den tid då fritidsbostaden huvudsakligen används. Eldstäder och kanaler i fritidsbostad som är i bruk året om sotas årligen eller vartannat år enligt det bränsle som används.