Valikko
KHnuija

Föredragningslistor och protokoll

  Stadsfullmäktige 
  
  Stadsstyrelsen (KH) 

  Nämnderna 


I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på Internet.
De bilagor utelämnas som innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter, eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form (lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004), personuppgiftslagen (523/1999), lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000), lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992), lagen om offentlig upphandling (348/2007)).