Valikko

Förvaltning och beslutsfattande

Beslutsfattande

Kommunens beslutanderätt utövas av fullmäktige, stadsstyrelsen och nämnderna.

Det kommunala beslutsfattandet är offentligt och organens protokoll och tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll hålls offentligt framlagda.

Föredragningslistorna och protokollen från förtroendeorganens möten kan ses under

Föredragningslistor och protokoll.

I beslutsdokumenten nämns vissa bilagor som inte publiceras på Internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form (lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004), personuppgiftslagen (523/1999), lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000), lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992), lagen om offentlig upphandling (348/2007)).


Kontaktuppgifter för stadens beslutsorgan och framläggning av protokoll

Organ/föredragande/ sekreterare

Framläggning av protokollet*
Stadsfullmäktige
sekr. Gun Söderlund
tfn 09 5056 238

Läggs fram två veckor efter sammanträdet
Stadsstyrelsen
föredr. Christoffer Masar
tfn 09 5056 237
sekr. Gun Söderlund
tfn 09 5056 238

Läggs fram dagen efter följande sammanträde, då protokollet justeras vid följande sammanträde, och två veckor efter sammanträdet, då organet väljer särskilda protokolljusterare
Revisionsnämnden
ordf./föredr. Heikki Kurkela
fornamn.efternamn@grankulla.fi
sekr. Kirsi Sova
fornamn.efternamn@bdo.fi

Läggs fram dagen efter följande sammanträde, då protokollet justeras vid följande sammanträde, och två veckor efter sammanträdet, då organet väljer särskilda protokolljusterare
Social- och hälsovårdsnämnden
föredr. Ulla Tikkanen
tfn 09 5056 246
sekr. Tommi Koskinen
tfn 09 5056 260

Läggs fram dagen efter följande sammanträde, då protokollet justeras vid följande sammanträde, och två veckor efter sammanträdet, då organet väljer särskilda protokolljusterare
Samhällstekniska nämnden
föredr. Marianna Harju
tfn 09 5056 234
sekr. Leena Porvali
tfn 09 5056 233

Läggs fram dagen efter följande sammanträde, då protokollet justeras vid följande sammanträde, och två veckor efter sammanträdet, då organet väljer särskilda protokolljusterare
Byggnadsnämnden
föredr. Sirkka Lamberg
tfn 09 5056 211
sekr. Sirkka Lamberg
tfn 09 5056 211

Läggs fram första tisdagen efter sammanträdet
Bildningsnämnden
föredr. Heidi Backman
tfn 09 5056 825
sekr. Elina Pynnönen
tfn 09 5056 276

Läggs fram dagen efter följande sammanträde, då protokollet justeras vid följande sammanträde, och två veckor efter sammanträdet, då organet väljer särskilda protokolljusterare
Idrottsnämnden
föredr. Heidi Backman
tfn 09 5056 825
sekr. Elina Pynnönen
tfn 09 5056 276

Läggs fram dagen efter följande sammanträde, då protokollet justeras vid följande sammanträde, och två veckor efter sammanträdet, då organet väljer särskilda protokolljusterare
Ungdomsnämnden
föredr. Heidi Backman
tfn 09 5056 825
sekr. Elina Pynnönen
tfn 09 5056 276

Läggs fram dagen efter följande sammanträde, då protokollet justeras vid följande sammanträde, och två veckor efter sammanträdet, då organet väljer särskilda protokolljusterare
Finska nämnden för undervisning och småbarnsfostran
föredr. Heidi Backman
tfn 09 5056 825
sekr. Petri Mellanen
tfn 09 5056 264

Läggs fram dagen efter följande sammanträde, då protokollet justeras vid följande sammanträde, och två veckor efter sammanträdet, då organet väljer särskilda protokolljusterare
Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran
föredr. Heidi Backman
tfn 09 5056 825
sekr. Petri Mellanen
tfn 09 5056 264

Läggs fram dagen efter följande sammanträde, då protokollet justeras vid följande sammanträde, och två veckor efter sammanträdet, då organet väljer särskilda protokolljusterare
Personalsektionen
föredr. Päivi Hytönen
tfn 09 5056 754
sekr. Päivi Hytönen
tfn 09 5056 754
Läggs fram dagen efter följande sammanträde, då protokollet justeras vid följande sammanträde, och två veckor efter sammanträdet, då organet väljer särskilda protokolljusterare

* Organens justerade protokoll 1.1–31.12.2016 är framlagda ovan nämnda dagar under tjänstetiden, om inte separat kungörelse utfärdas senare i fråga om något protokoll. Om framläggningsdagen infaller på en helgdag eller någon annan sådan dag då ämbetsverken i regel har stängt, hålls protokollet framlagt följande vardag.

Protokollen är framlagda på anslagstavlan för stadens officiella kungörelser på Grankulla stadshus, Grankullavägen 10, Grankulla. Det ovan sagda gäller inte sekretessbelagda ärenden i protokollen.

Tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll hålls framlagda på respektive tjänsteinnehavares verksamhetsställe (arbetsrum) första måndagen efter beslutet.