Valikko

Förvaltning och beslutsfattande

Beslutsfattande

Kommunens beslutanderätt utövas av fullmäktige, stadsstyrelsen och nämnderna.

Det kommunala beslutsfattandet är offentligt och organens protokoll och tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll hålls offentligt framlagda.

Föredragningslistorna och protokollen från förtroendeorganens möten kan ses under

Föredragningslistor och protokoll.

I beslutsdokumenten nämns vissa bilagor som inte publiceras på Internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form (lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004), personuppgiftslagen (523/1999), lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000), lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992), lagen om offentlig upphandling (348/2007)).


Kontaktuppgifter för stadens beslutsorgan och framläggning av protokoll

Organ/föredragande/sekreterare

Framläggning av protokollet*
Stadsfullmäktige
sekr. Gun Söderlund
tfn 050 370 8238

Läggs fram två veckor efter sammanträdet
Stadsstyrelsen
föredr. Christoffer Masar
tfn 050 411 0163
sekr. Gun Söderlund
tfn 050 370 8238

Läggs fram dagen efter följande sammanträde, då protokollet justeras vid följande sammanträde, och två veckor efter sammanträdet, då organet väljer särskilda protokolljusterare
Revisionsnämnden
ordf./föredr. Heikki Kurkela
fornamn.efternamn@grankulla.fi
sekr. Kirsi Sova
fornamn.efternamn@bdo.fi

Läggs fram dagen efter följande sammanträde, då protokollet justeras vid följande sammanträde, och två veckor efter sammanträdet, då organet väljer särskilda protokolljusterare
Social- och hälsovårdsnämnden
föredr. Ulla Tikkanen
tfn 050 355 3246
sekr. Tommi Koskinen
tfn 050 383 4260

Läggs fram dagen efter följande sammanträde, då protokollet justeras vid följande sammanträde, och två veckor efter sammanträdet, då organet väljer särskilda protokolljusterare
Samhällstekniska nämnden
föredr. Marianna Harju
tfn 050 304 1234
sekr. Leena Porvali
tfn 050 382 9233

Läggs fram dagen efter följande sammanträde, då protokollet justeras vid följande sammanträde, och två veckor efter sammanträdet, då organet väljer särskilda protokolljusterare
Byggnadsnämnden
föredr. Sirkka Lamberg
tfn 09 5056 211
sekr. Sirkka Lamberg
tfn 09 5056 211

Läggs fram första tisdagen efter sammanträdet
Bildningsnämnden
föredr. Heidi Backman
tfn 050 566 8800
sekr. Elina Pynnönen
tfn 050 375 2267

Läggs fram dagen efter följande sammanträde, då protokollet justeras vid följande sammanträde, och två veckor efter sammanträdet, då organet väljer särskilda protokolljusterare
Idrottsnämnden
föredr. Heidi Backman
tfn 050 566 8800
sekr. Elina Pynnönen
tfn 050 375 2267

Läggs fram dagen efter följande sammanträde, då protokollet justeras vid följande sammanträde, och två veckor efter sammanträdet, då organet väljer särskilda protokolljusterare
Ungdomsnämnden
föredr. Heidi Backman
tfn 050 566 8800
sekr. Elina Pynnönen
tfn 050 375 2267

Läggs fram dagen efter följande sammanträde, då protokollet justeras vid följande sammanträde, och två veckor efter sammanträdet, då organet väljer särskilda protokolljusterare
Finska nämnden för undervisning och småbarnsfostran
föredr. Heidi Backman
tfn 050 566 8800
sekr. Petri Mellanen
tfn 050 378 6711

Läggs fram dagen efter följande sammanträde, då protokollet justeras vid följande sammanträde, och två veckor efter sammanträdet, då organet väljer särskilda protokolljusterare
Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran
föredr. Heidi Backman
tfn 050 566 8800
sekr. Petri Mellanen
tfn 050 378 6711

Läggs fram dagen efter följande sammanträde, då protokollet justeras vid följande sammanträde, och två veckor efter sammanträdet, då organet väljer särskilda protokolljusterare
Personalsektionen
föredr. Päivi Hytönen
tfn 050 382 2754
sekr. Päivi Hytönen
tfn 050 382 2754
Läggs fram dagen efter följande sammanträde, då protokollet justeras vid följande sammanträde, och två veckor efter sammanträdet, då organet väljer särskilda protokolljusterare

* Organens justerade protokoll 1.1–31.12.2016 är framlagda ovan nämnda dagar under tjänstetiden, om inte separat kungörelse utfärdas senare i fråga om något protokoll. Om framläggningsdagen infaller på en helgdag eller någon annan sådan dag då ämbetsverken i regel har stängt, hålls protokollet framlagt följande vardag.

Protokollen är framlagda på anslagstavlan för stadens officiella kungörelser på Grankulla stadshus, Grankullavägen 10, Grankulla. Det ovan sagda gäller inte sekretessbelagda ärenden i protokollen.

Tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll hålls framlagda på respektive tjänsteinnehavares verksamhetsställe (arbetsrum) första måndagen efter beslutet.