Valikko

Hemtjänst för barnfamiljer i Grankulla


Hemtjänsten för barnfamiljer är en stödform med låg tröskel. Syftet är att stödja föräldrarna i föräldrarollen och i att klara av vardagens bestyr, samt att ge råd och hjälp i vården av barn och skötseln av hemmet. Hemtjänsten är en målinriktad och verksamhet under en bestämd tid som strävar efter att stärka familjens egna resurser.

Man kan bli klient hos hemtjänsten för barnfamiljer genom att kontakta stadens familjearbetsgrupp. Familjearbetsgruppen kan kontaktas av någon anställd inom social- och hälsovården med tillstånd från familjen som saken gäller, eller också kan familjen själv kontakta familjearbetsgruppen. Kontaktinformationen finns på Grankulla stads webbplats: www.grankulla.fi. För att koordinera tjänsterna ges klientens uppgifter till de samarbetspartner som behövs. För detta begärs klientens samtycke.

Hemtjänsten för barnfamiljer är alltid tillfällig till sin natur och utgår från en behovsutredning. Allmänt taget erbjuds tjänsterna en gång i veckan, på vardagar och 2–4 timmar i gången under högst 3 månader. Hemtjänsten för barnfamiljer fokuserar på handledning, stöd och rådgivning i familjens vardagsbestyr. Tjänsten omfattar också hjälp med vård av barn och hemskötsel.

Hemtjänsten för barnfamiljer är huvudsakligen avsedd för familjer med barn under skolåldern, men kan också beviljas om tjänsten behövs för att trygga situationen för barn under 18.

Hemtjänsten för barnfamiljer beviljas vid tillfälligt nedsatt funktionsförmåga, en allmänt problematisk familjesituation, sjukdom, förlossning, skada, eller förälderns depression/utbrändhet. Beslut om tjänsten fattas av den medlem i familjearbetsgruppen som familjen har hänvisats till. I oklara fall kan man kontakta den ansvariga hälsovårdaren. Se kontaktinformation nedan.

Hemtjänst för barnfamiljer beviljas inte då saken uteslutande gäller behov av städning, plötsligt sjukdomsfall (t.ex. maginfluensa, förkylning osv.), distansarbete som utförs från hemmet, att föräldrarna regelbundet arbetar utanför hemmet, studier, föräldrarnas fritidsaktiviteter eller behov av personlig assistent.

Hemtjänst för barnfamiljer kan ges antingen av en familjearbetare som är anställd av staden eller som köpt tjänst. Barnfamiljer som får hemtjänst betalar avgiften för tillfällig hemtjänst enligt de gällande klientavgifterna inom social- och hälsovården. År 2017 är avgiften 12,10 euro för en timme, 17,40 euro för två timmar, och 22,90 euro för tider mellan två och fyra timmar. Om familjens betalningsförmåga är nedsatt kan sänkta avgifter tillämpas efter inkomstutredning.

Ytterligare information: Ansvarig hälsovårdare Suvi von Troil, tfn 050 382 9334 eller närvårdare Ann-Christine Ahlsved, tfn 050 411 7274