Valikko

Stöd för närståendevård

Vad är stöd för närståendevård?


Med stöd för närståendevård avses vård av eller annan omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som ordnas i hemmet, samt vårdarvode och tjänster som stödjer vården. Med närståendevård avses vård av eller annan omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som ordnas i hemmet, med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.


Stödet betalas till närståendevårdaren och det är skattepliktig inkomst. Närståendevårdaren står inte i anställningsförhållande till staden, den vårdbehövande eller den vårdbehövandes vårdnadshavare. Närståendevårdaren har rätt till pension enligt KomPL. Staden har tecknat en olycksfallsförsäkring för närståendevårdarna. Vårdaren ska själv ta reda på hur stödet för närståendevård inverkar på eventuellt arbetsmarknadsstöd eller arbetslöshetsdagpenning. Stöd för närståendevård beaktas om inkomst om vårdaren ansöker om utkomststöd. Ett läkarintyg över den vårdbehövandes hälsotillstånd (och vid behov även vårdarens) ska bifogas som bilaga till ansökan.


Syftet med lagen om stöd för närståendevård (937/2005) är att främja närståendevård som är förenlig med den vårdbehövandes bästa genom att trygga tillräckliga social- och hälsovårdstjänster samt en kontinuerlig vård och stöd för närståendevårdarens arbete. Med stöd för närståendevård avses en helhet som omfattar behövliga tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt vårdarvode till närståendevårdaren, ledighet och service till stöd för närståendevården. För kommunen är stöd för närståendevård en prövningsbaserad tjänst som ordnas inom ramen för de anslag som reserverats för ändamålet. Behovet av vård och omsorg utreds individuellt i varje enskilt fall. Den vårdbehövandes hemkommun i enlighet med lagen om hemkommun ska vara Grankulla.


Vem kan vara närståendevårdare?


Enligt lagen om stöd för närståendevård ska närståendevårdaren vara en person som den vårdbehövande godkänner som sin vårdare. Närståendevårdaren kan vara en anhörig till den vårdbehövande eller någon annan som står den vårdbehövande nära och som är beredd att ansvara för vården och omsorgen med hjälp av behövlig service. Närståendevårdaren kan t.ex. vara den vårdbehövandes sambo eller en nära vän, som i praktiken har deltagit i att ge vård och omsorg under en längre tid. En så kallad utomstående vårdare kan inte fungera som närståendevårdare. Närståendevårdarens hälsa och funktionsförmåga måste motsvara de krav som närståendevården ställer. Det finns inga ålders- eller inkomstgränser inom närståendevården.


Förutsättningar för beviljande av stöd


Beviljande av stöd för närståendevård grundar sig alltid på en individuell utvärdering av vårdförhållandet mellan vårdaren och den vårdbehövande, samt en bedömning av deras funktionsförmåga som helhet. En kontaktperson inom social- och hälsovården bedömer klientens servicebehov samt möjligheterna att komplettera närståendevården med andra alternativa stödformer. För äldre klienter kan detta innebära t.ex. måltidstjänst eller hemtjänst. Då behovet av närståendevård bedöms i fall som gäller barn och ungdomar beaktas vårdarens och den vårdbehövandes situation som helhet, barnets ålder, den sociala omgivningen, samt den vårdbehövandes fysiska och psykiska tillstånd. Ett barns behov av vård och hjälp jämförs med de behov av vård, omsorg, handledning och tillsyn som gäller för ett barn eller en ungdom i samma ålder. Ett behov av hjälp som uteslutande gäller vård av hemmet (städning, diskning, tvätt osv.) berättigar inte till stöd för närståendevård.


Stöd för närståendevård steg för steg


Det finns två anställda hos Grankulla stad som har hand om stödet för närståendevård. Ärenden som gäller personer över 65 som får närståendevård handhas av hemvårdsledaren inom äldreomsorgen i Grankulla, medan ärenden som gäller personer under 65 som får närståendevård handhas av servicehandledaren vid Grankulla stads socialbyrå. Ansökan om stöd för närståendevård görs på en blankett som kan skrivas ut från Grankulla stads webbplats (se Närståendevård). Blanketten finns också att få hos dem som arbetar med närståendevård. Ansökan lämnas in till någon av de två handläggarna av stödet för närståendevård.


Utvärderingen av servicebehovet görs utgående från klientens ansökan, det bifogade läkarintyget och ett hembesök av hemvårdsledaren/servicehandledaren. Utvärderingen leder till ett skriftligt beslut om att stödet för närståendevård antingen beviljas eller inte. Den sökande har rätt att söka ändring i beslutet.


Efter att ett beslut har gjorts om att bevilja stödet för närståendevård görs en vård- och serviceplan upp, där de tjänster som den vårdbehövande ska få definieras, närståendevårdarens vårdarvode och ledigheter bestäms, samt tjänster som stödjer vården. Stadens arbetstagare inom närståendevården gör upp vård- och serviceplanen tillsammans med den vårdbehövande och närståendevårdaren.
Den av stadens anställda som ansvarar för närståendevården träffar klienterna inom närståendevården minst en gång om året.


Vårdkategorier


Vårdarvodet som betalas till en närståendevårdare graderas i olika kategorier utgående från hur krävande vården är och hur mycket den binder vårdaren. Behovet av vård och omsorg bedöms individuellt i varje enskilt fall utgående från ett hembesök hos klienten.

Stödet för närståendevård graderas i tre kategorier:
   
      Vårdkategori I: 1678,60 euro/mån
Vården förutsätter att närståendevårdaren gör en arbetsinsats dygnet runt. Till den här kategorin hör personer vars vårdbehov kan jämföras med personer som får institutionsvård/boendeservice. Den vårdbehövande har ett kontinuerligt behov av vård, omsorg och tillsyn i alla dagliga bestyr dygnet runt.

     Vårdkategori II: 774,98 euro/mån
En person som behöver mycket vård och omsorg i de dagliga bestyren, och även på natten. Den vårdbehövande kan inte bo ensam, men klarar sig utan ständig närvaro av en annan person. De här personerna behöver kontinuerligt hjälp, stöd och handledning med att sköta hygienen, maten och klädseln, med att röra sig, med växelverkan och livshantering.  Närståendevården kan vara ett alternativ till stöd- eller serviceboende.

     Vårdkategori III: 426,14 euro/mån
En person som behöver mycket vård och omsorg t.ex. i de dagliga funktionerna, men ingen eller endast lite hjälp under natten. Den vårdbehövande kan regelbundet vara en del av dagen eller flera gånger i veckan utanför hemmet t.ex. på daghem, i skolan eller delta i dagverksamhet/arbetsverksamhet.
Denna kategori kan också omfatta barn och ungdomar som behöver mycket hjälp om natten, men som närståendevårdaren inte har ansvar för om dagarna. Närståendevårdaren arbeta deltid eller heltid.   

Ett behov av hjälp som uteslutande gäller vård av hemmet och skötsel av ärenden berättigar inte till stöd för närståendevård.


Vårdarens ledigheter


Närståendevårdaren har rätt till tre lediga dygn i varje kalendermånad för vilken vårdarvodet för närståendevård betalas ut. Arvodet minskas inte av att vårdaren håller sin lagstadgade ledighet. Staden ordnar ändamålsenlig vård för den vårdbehövande under vårdarens lagstadgade ledighet. Närståendevårdaren kan även spara en del av sina lagstadgade lediga dagar och hålla ledigt en längre period. Den lagstadgade ledighet som har förtjänats in måste dock hållas före slutet av februari följande år.


Under närståendevårdarens lediga tid ordnas vården antingen med hjälp av hemvård, avlösarservice eller intervall- eller korttidsvård. Grankulla stad anvisar den vårdbehövande en lämplig vårdplats för tiden ifråga. Klientavgifter uppbärs inte för intervall- eller korttidsvård.


Närståendevårdaren kan föreslå en avlösare, t.ex. en anhörig, bekant eller annan lämplig person. Avlösarens hälsa och funktionsförmåga måste motsvara de krav som närståendevården ställer. Den avlösare som närståendevårdaren föreslår behöver inte vara en anhörig till den vårdbehövande eller annan närstående person på samma sätt som närståendevårdaren. Om vård ordnas med hjälp av en avlösare så förutsätter det dock närståendevårdarens samtycke och att den vårdbehövandes åsikt beaktas. Arrangemanget ska alltid beakta den vårdbehövandes bästa.


Avlösaren är jämställd med närståendevårdaren i fråga om sin arbetsrättsliga ställning och pensions- och olycksfallsförsäkring. Skatt och lagstadgade socialskyddsavgifter tas som förskottsinnehållning från avlösarens arvode. Avlösaren lämnar en blankett om vårddagarna till hemvårdsledaren/servicehandledaren. Avlösarens arvode betalas ut i efterskott den 25:e i månaden.

Arvoden för avlösare:
Vårdkategori I: 103,50 euro/dygn
Vårdkategori II: 75,60 euro/dygn
Vårdkategori III: 51,80 euro/dygn

Tillfällig vård av barn under 18


Barnfamiljer som får stöd för närståendevård har rätt till ersättning för lönekostnader för en tillfällig vårdare för 12 timmar per månad. För att staden ska kunna betala arvoden till tillfälliga vårdare eller familjevårdare måste avtal göras upp med varje person som arbetar som tillfällig (eller familje-) vårdare. Avtalet undertecknas av den tillfälliga (eller familje-) vårdaren och servicehandledaren som har ansvar för närståendevården. Staden ordnar pensionsskydd enligt KomPL och betalar arvodet för tillfällig familjevård direkt till vårdaren.  Vårdaren uppger vårdtimmarna/dygnen på en blankett som även närståendevårdaren/barnets förälder har granskat och undertecknat.  Vårdtiden ska uppges exakt, så att det framgår vilka dagar vården har tillhandahållits. Bara månaden räcker inte. Arvodet för tillfällig vård är skattepliktig inkomst, så vårdaren ska lämna sitt skattekort till lönekontoret.


Tjänster som stödjer närståendevården


Avgiftsfri service som stödjer närståendevården är trygghetstelefon och bastuservice vid behov. Stadens motionsbyrå kan bevilja ett kort för närståendevårdare, som berättigar till att använda stadens motionstjänster gratis. Även hem- eller institutionsvård som ordnas under vårdarens lagstadgade ledighet är avgiftsfri. Övriga tjänster som stödjer närståendevården är hemtjänst och måltidstjänst, som båda är avgiftsbelagda tjänster.


Grankulla finska församling ordnar kamratstödsmöten för närståendevårdare en gång i månaden i Sebastos. Esbo och Grankulla Närståendevårdare och Vänner rf. ordnar också kamratstödsmöten för närståendevårdare på finska och svenska på olika håll i Esbo. Mer information om kamratstödsmötena fås av hemvårdsledaren eller servicehandledaren som ansvarar för närståendevården.

Motionskort och kamratstödsmöten


Stadens motionsbyrå kan bevilja ett kort för närståendevårdare som är skrivna i Grankulla och har ett avtal om stöd för närståendevård som är i kraft mellan vårdaren och staden. Kortet berättigar till att använda stadens motionstjänster gratis. Genom att visa kortet har närståendevårdaren rätt att delta gratis i de motionsgrupper motionsbyrån ordnar samt att använda de motionsplatser och besöka de evenemang som lyder under motionsbyrån. Kortet för närståendevårdare kan lösas in på motionsbyrån.


Mer information av idrottsinstruktören 
Helena Pirvola-Nykänen
tfn 050 5556 252 eller helena.pirvola-nykanen@kauniainen.fi

Uppsägning/avbrott i stödet för närståendevård


Om den vårdbehövande tillfälligt blir intagen på sjukhus avbryts utbetalningen av vårdarvodet efter 31 dagar. Det samma gäller om vården avbryts p.g.a. orsaker som utgår från vårdaren, t.ex. om vårdaren blir sjuk. Den vårdbehövande/vårdaren ska genast anmäla att vården har avbrutits till hemvårdsledaren eller till en socialarbetare. Om vårdaren får rehabilitering på anstalt eller i öppen vård avbryts inte betalningen av arvodet.


Om den vårdbehövande regelbundet får kortvarig institutionsvård anpassas arvodet så att det utgör ett procenttal av månadsarvodet som motsvarar de faktiska vårddygnen, enligt följande tabell:


Vårdschema Arvode
3 veckor hemma, 1 vecka på institution 75%
2 veckor hemma, 2 veckor på institution 50%
1 vecka hemma, 3 veckor på institution 25%

Kontaktupgifter

Hemvårdsledare
tfn. 050 500 4129 kl. 12-13

Servicehandledare
tfn. 050 520 1232