Valikko

Omaishoidon tuki

Mitä on omaishoidontuki?

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa hoitoa tai muuta huolenpitoa, sekä hoitopalkkiota ja hoitoa tukevia palveluita. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Tuki maksetaan omaishoitajalle ja on veronalaista tuloa. Omaishoitaja ei ole työsuhteessa kaupunkiin, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. Omaishoitajalle kertyy eläkettä KUEL:n perusteella. Kaupunki on ottanut omaishoitajille tapaturmavakuutuksen. Omaishoitajan on itse selvitettävä omaishoidon tuen vaikutus työmarkkinatukeen tai työttömyyspäivärahaan. Omaishoidon tuki huomioidaan tulona omaishoitajan hakiessa toimeentulotukea. Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärintodistus hoidettavan henkilön terveydentilasta (sekä tarvittaessa myös hoitajan).

Omaishoidon tukea koskevan lain (937/2005) tarkoituksena on edistää hoidettavan edun toteutumista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja tukea omaishoitajan työtä. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidontuki on kunnalle harkinnanvaraista toimintaa, jota järjestetään tähän tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa. Hoidon ja huolenpidon tarve selvitetään kaikissa tapauksissa yksilöllisesti. Hoitoa tarvitsevan henkilön kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta tulee olla Kauniainen.

Kuka voi olla omaishoitaja?

Omaishoitolain mukaan omaishoitajaksi soveltuu henkilö, jonka hoidettava hyväksyy hoitajakseen. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö, joka on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla. Omaishoitaja voi esimerkiksi olla avopuoliso tai hoidettavan ystävä, joka on käytännössä osallistunut hoitoon ja huolenpitoon pidemmän ajan. Niin sanottu vierashoitaja tai palkattu työntekijä ei voi toimia omaishoitajana. Omaishoitajan terveys ja toimintakyky on vastattava omaishoidon asettamia vaatimuksia. Omaishoidon tuessa ei ole ikä- tai tulorajoja.

Myöntämisperusteet

Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu aina hoitajan ja hoidettavan hoitosuhteen asiakaskohtaiseen arviointiin, sekä heidän kokonaistoimintakykynsä arviointiin. Omaishoitoa käsittelevä työntekijä arvioi asiakkaan palveluntarvetta, sekä mahdollisuuksia täydentää omaishoitoa muilla vaihtoehtoisilla tukimuodoilla. Ikäihmisten kohdalla tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kotiin kuljetettuja aterioita tai kotihoidon apuja. Lasten ja nuorten omaishoidon tukea arvioitaessa otetaan huomioon hoidettavan ja hoitajan kokonaistilanne, lapsen ikä, sosiaalinen ympäristö, hoidettavan fyysinen ja psyykkinen kunto. Lapsen hoidon ja avun tarvetta verrataan saman ikäisen lapsen tai nuoren hoivan, huolenpidon, ohjauksen ja valvonnan tarpeisiin. Avuntarve pelkästään kodinhoidollisissa tehtävissä (siivous, tiskaaminen, pyykinpesu jne.) ei oikeuta omaishoidon tukeen.

Omaishoidon tuki vaihe vaiheelta

Kaunisten kaupungin omaishoitoa käsittelee kaksi työntekijää. Yli 65-vuotiaiden omaishoidettavien asioita hoitaa kotihoidon ohjaaja Kauniaisten vanhuspalveluista ja alle 65-vuotiaiden hoidettavien omaishoitajien asioita hoitaa palveluohjaaja Kauniaisten sosiaalitoimesta. Omaishoidontukea haetaan lomakkeella, jonka saa tulostettua Kauniaisten kaupungin internetsivuilta (kohdasta omaishoito) tai omaishoidon työntekijöiltä. Hakemus toimitetaan toiselle omaishoidon tukea käsittelevälle työntekijälle.

Palvelutarpeen arviointi tehdään asiakkaan hakemuksen, liitteenä olevan lääkärintodistuksen ja ohjaajan tekemän kotikäynnin perusteella. Arviointi johtaa joko myönteiseen tai hylkäävään kirjalliseen, muutoksenhakukelpoiseen päätökseen omaishoidon tuesta.

Myönteisen omaishoidontuen päätöksen jälkeen tehdään omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoidon työntekijä laatii hoito- ja palvelusuunnitelman yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa.
Omaishoidosta vastaava työntekijä tapaa omaishoidon asiakkaita vähintään kerran vuodessa.
 

Hoitoisuusryhmät

Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoidon ja huolenpidon tarve selvitetään kaikissa tapauksissa yksilöllisesti asiakkaan kotiin tehtävän arviointikäynnin perusteella.

Omaishoidon tuki on porrastettu kolmeen luokkaan:
   
      I hoitoisuusryhmä 1678,60€ €

Hoitotyö edellyttää omaishoitajalta ympärivuorokautista työpanosta. Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt, jotka hoitoisuudeltaan ovat verrattavissa laitoshoidossa/asumispalvelussa oleviin. Hoidettava tarvitsee runsaasti ympärivuorokautisesti hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa kaikissa päivittäisissä toiminnoissa

     II hoitoisuusryhmä 774,98€
Henkilö, joka tarvitsee päivittäisissä toiminnoissa paljon hoitoa ja huolenpitoa myös yöaikaan. Hoidettava ei pysty asumaan yksin, mutta selviytyy ilman toisen henkilön jatkuvaa läsnäoloa. Nämä henkilöt tarvitsevat jatkuvaa apua, tukea ja ohjausta hygienian hoidossa, ravitsemuksesta ja vaatetuksesta huolehtimisessa, liikkumisessa, vuorovaikutuksessa ja elämänhallinnassa. Omaishoito voi olla vaihtoehto tuki- tai palveluasumiselle.

     III hoitoisuusryhmä 426,14€
Henkilö, joka tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa esim. päivittäisissä toiminnoissa, mutta heillä ei ole yöllistä avuntarvetta tai avuntarve öisin on vähäinen. Hoidettava voi olla säännöllisesti osan päivästä tai säännöllisesti useamman kerran viikossa kodin ulkopuolella, esim. koulussa, päivähoidossa, työtoiminnassa, päivätoiminnassa tms.
Tähän ryhmään voivat kuulua myös öisin runsaasti apua tarvitsevat lapset ja nuoret, joiden hoitovastuu päivällä ei ole omaishoitajalla. Omaishoitaja voi olla koko- tai osapäivätyössä.   

Avuntarve pelkästään kodinhoidollisissa tehtävissä ja asioinneissa ei oikeuta omaishoidontukeen.

Hoitajan vapaat

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka ajalta hänelle maksetaan omaishoidon tuen palkkio. Lakisääteisen vapaan pitäminen ei vähennä hoitopalkkion määrää. Kaupunki huolehtii hoidettavan tarkoituksenmukaisesta hoidon järjestämisestä hoitajan lakisääteisen vapaan aikana. Omaishoitajan on mahdollista säästää lakisääteisiä vapaapäiviä ja pitää vapaata pidemmän jakson kerrallaan. Ansaitut lakisääteiset vapaapäivät tulee kuitenkin pitää viimeistään seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Omaishoitajan vapaiden aikana hoito järjestetään joko kotihoidon, sijaishoitajan tai intervallivalli- ja lyhytaikaishoidon avulla. Kauniaisten kaupunki osoittaa asiakkaalle hoidon ajaksi sopivan hoitopaikan. Intervalli- ja tilapäishoidosta ei peritä asiakasmaksuja.

Omaishoitaja voi esittää sijaishoitajaksi esimerkiksi omaisen, tuttavan tai muun sopivan henkilön. Sijaishoitajan terveys ja toimintakyky on vastattava omaishoidon asettamia vaatimuksia. Omaishoitajan esittämän sijaishoitajan ei tarvitse olla hoidettavan omainen tai muu läheinen kuten omaishoitajan. Hoidon järjestäminen sijaishoitajan avulla edellyttää kuitenkin omaishoitajan suostumusta sekä hoidettavan henkilön mielipiteen huomioimista. Järjestelyn on aina oltava hoidettavan henkilön edun mukaista.

Sijaishoitaja rinnastuu työoikeudellisen asemansa sekä eläke- ja tapaturmavakuutusturvan osalta omaishoitajaan. Sijaishoidon palkkiosta pidätetään verot ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Sijaishoitaja toimittaa toteumakaavakkeen hoitopäivistä kotihoidon ohjaajalle tai palveluohjaajalle. Sijaishoitajan palkkio maksetaan jälkikäteen kuukauden 25. päivä.

Sijaishoidon palkkiot:

I hoitoisuusryhmässä 103,50 €/vrk
II hoitoisuusryhmässä 75,60 €/vrk
III hoitoisuusryhmässä 51,80 €/vrk

Alle 18-vuotiaiden tilapäishoito

Omaishoidon tukea saavat lapsiperheet ovat oikeutettuja tilapäisen hoitajan palkkakulujen korvaamiseen 12 tunnilta kuukaudessa. Jotta kaupunki voisi maksaa tilapäishoitajalle tai perhehoitajalle palkkiota tulee jokaisen tilapäis- (perhe-)hoitajan kanssa laatia sopimus. Sopimuksen allekirjoittavat tilapäis- (perhe-) hoitaja ja omaishoidosta vastaava palveluohjaaja. Kaupunki järjestää eläketurvan KVTEL sekä maksaa tilapäishoidon perhehoidon palkkion suoraan hoitajalle.  Hoitaja ilmoittaa hoitotunnit/vuorokaudet ilmoituslomakkeella, jonka myös omaishoitaja/lapsen vanhempi on tarkistanut ja allekirjoittanut.  Hoitoaika tulee merkitä tarkasti siten, että siitä ilmenee minä päivinä hoitoa on annettu. Pelkkä kuukausi ei riitä. Tilapäishoidon korvaus on veronalaista tuloa, joten hoitajan on toimitettava verokirja palkkakonttoriin.

Tukipalvelut

Omaishoitoa tukevia maksuttomia palveluita ovat turvapuhelin ja saunapalvelu tarvittaessa. Kaupungin liikuntatoimi voi myöntää omaishoitajakortin, jolla saa käyttää kaupungin liikuntapalveluita maksutta. Myös hoitajan lakisääteisten vapaapäivien mahdollistamiseksi järjestettävä koti- tai laitoshoito on maksutonta. Muita omaishoitoa tukevia palveluita ovat kotihoito sekä kotiin kuljetetut ateriat, jotka ovat maksullisia palveluita.

Kauniaisten suomalainen seurakunta järjestää vertaistukiryhmän omaishoitajille kerran kuukaudessa Sebastoksessa. Lisäksi Espoon ja Kauniaisten omaishoitajat ja läheiset ry järjestää omaishoidon vertaistukiryhmiä suomeksi sekä ruotsiksi eri puolilla Espoota. Enemmän tietoa vertaistukiryhmistä kotihoidon ohjaajalta tai omaishoidosta vastaavalta palveluohjaajalta.

Liikuntakortti ja vertaistukiryhmät

Liikuntatoimi myöntää Kauniaisissa kirjoilla oleville omaishoitajille, joilla on voimassa oleva sopimus omaishoidon tuesta, kaupungin ja omaishoitajan välillä maksuttomat liikuntapalvelut. Omaishoitaja on oikeutettu omaishoitajakorttia näyttämällä osallistumaan liikuntatoimen järjestämiin liikuntaryhmiin maksutta sekä myös käyttämään liikuntalautakunnan alaisuudessa toimivia liikuntapaikkoja ja tapahtumia maksutta. Omaishoitajakortin voi lunastaa liikuntatoimesta.

Lisätietoja liikunnanohjaajalta
Helena Pirvola-Nykänen
puh. 050 555 6252 tai helena.pirvola-nykanen@kauniainen.fi

Omaishoidontuen lakkauttaminen / keskeyttäminen

Mikäli hoidettava joutuu tilapäiseen sairaalahoitoon, omaishoidon palkkion maksaminen keskeytyy 31 kalenteripäivän kuluttua. Samoin, jos hoito keskeytyy hoitajasta johtuvasta syystä, esim. hoitajan sairastumisesta. Hoidettavan/ hoitajan on ilmoitettava välittömästi hoidon keskeytymisestä kotihoidon ohjaajalle tai sosiaalityöntekijälle. Hoitajan laitos- tai avokuntoutus ei keskeytä hoitopalkkion maksamista.

Hoidettavan ollessa säännöllisesti lyhytaikaisessa laitoshoidossa, sovitetaan palkkio todellisten omaishoidon päivien mukaiseksi osuudeksi kuukausipalkkiosta seuraavan taulukon mukaan:

Hoidon jaksotus
Palkkio
3 viikkoa kotona, 1 viikko laitoksessa
75%
2 viikkoa kotona, 2 viikkoa laitoksessa
50%
1 viikko kotona, 3 viikkoa laitoksessa
25%


Yhteystiedot:

Kotihoidon ohjaaja
puh. 050 500 4129 (klo 12-13)

Palveluohjaaja
puh. 050 520 1232