Valikko

Esiopetus

Esiopetus on velvoittavaa 1.8.2015 alkaen. Perusopetuslain mukaan lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Kaikkien kuusivuotiaiden (vuonna 2010 syntyneiden) on osallistuttava esiopetukseen lukuvuonna 2016 – 2017.

Suomenkielistä esiopetusta tarjotaan toimintakaudella 2016–2017 Sansinpellon päiväkodissa sekä päiväkoti Pikku Akatemiassa. Ruotsinkielistä kielikylpyesiopetusta suomenkielisille lapsille tarjotaan Kielikylpy Grani Språkbad –päiväkodissa.

Esiopetus alkaa tiistaina 16.8.2016 ja se päättyy perjantaina 2.6.2016. Maksutonta esiopetusta tarjotaan 4 tuntia päivässä.

Esiopetushakemus täytetään viimeistään 29.2.2016. Hakemus täytetään myös niistä lapsista, jotka jo ovat päivähoidossa. Mikäli lapselle on aiemmin myönnetty kunnallinen päivähoitopaikka, oikeus päivähoitoon sekä sijoitus päivähoitoon pysyy voimassa keskeytyksettä. Esiopetukseen liittyvä päivähoito tarjotaan samasta yksiköstä, jossa lapsi osallistuu esiopetukseen. Jos lapsella on esiopetuksen lisäksi päivähoitopaikka, esiopetuksen ulkopuoliselta päivittäiseltä päivähoitoajalta sekä esiopetuksen loma-ajoilta (joululoma, hiihtoloma ja kesäloma ennen ja jälkeen esiopetusvuoden) peritään päivähoitomaksu. Jos lapsella ei ole päivähoitopaikkaa, tai jos hänen päivähoitopaikkansa irtisanotaan, päivähoitoa on haettava laissa säädettyjen määräaikojen puitteissa.

 

Huoltajille


Esiopetuksen velvoittavuus
Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Perusopetuslain mukainen esiopetus
Perusopetuslain mukaista virallista maksutonta esiopetusta annetaan kunnan päättämissä päiväkodeissa ja kouluissa. Lisäksi jotkin opetuksen järjestäjät ovat saaneet valtiolta luvan järjestää esiopetusta. Esiopetukseen hakeminen tapahtuu kunnan päättämällä tavalla ja aikataululla. Esiopetus on maksutonta. Kunnan on tarjottava lapselle esiopetuspaikka.

Esiopetuksen tavoitteet

Esiopetus on opetussuunnitelmaan perustuvaa lasten kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä tukevaa opetusta vertaisryhmässä. Toimintaa suunnitellaan lapsilähtöisesti ja sen tehtävä on vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään oppijana. Esiopetuksessa lapsilla on tilaisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen.
Esiopetuksen tavoitteista määrätään tarkemmin Opetushallituksen päättämissä Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa: Esiopetussuunnitelman perusteet 22.12.2014Esiopetuksen tavoitteet saavuttava muu toiminta
Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Jos huoltajat eivät hae lapselle paikkaa kunnan päättämistä virallisista esiopetuspaikoista, huoltajien on järjestettävä lapselle esiopetuksen tavoitteet saavuttava toiminta muulla tavoin. Toiminta, jossa saavutetaan Esiopetussuunnitelman perusteissa määrätyt tavoitteet, on esiopetuksen tavoitteet saavuttavaa toimintaa. Päivähoito ei ole esiopetuksen tavoitteet saavuttavaa toimintaa.
Esiopetus ei ole osa oppivelvollisuutta eikä kunnalla ole valvontavelvollisuutta vaikka lapsi ei osallistu perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn esiopetukseen. 

Esiopetuksen velvoittavuutta koskevaan lainsäädäntöön perusteluineen voi tutustua tarkemmin: (Linkki):  HE135/2014

Poissaolot
Alle kahden viikon poissaoloissa esiopetuksesta riittää suullinen ilmoittaminen esiopetusryhmän henkilökunnalle.
Yli kahden viikon poissaoloihin anotaan kirjallinen lupa päiväkodin johtajalta saatavalla lomakkeella.

Kauniaisten esiopetussuunnitelma 2016 (pdf) (2.3 MB)