Valikko

Kuulutukset

9.2.2017

Avustukset vuonna 2017

Kauniaisten kaupunki myöntää vuosittain avustuksia ja apurahoja paikallisten yhdistysten, toimintaryhmien ja yksittäisten hakijoiden toiminnan tukemiseen.  Avustusta voi hakea liikunta-, sivistys-, nuoriso- tai sosiaali- ja terveystoimintaa varten.

Liikuntalautakunnan avustukset


Toiminta-avustukset
Toiminta-avustusta voivat hakea ensisijaisesti liikuntatoimintaa harjoittavat seurat ja yhdistykset, joiden kotipaikka on Kauniainen. Toiminta-avustusta voi hakea liikuntayhdistyksen tai – yhteisön sääntöjen mukaisen perustoiminnan tukemiseen.

Kohdeavustusta
Kohdeavustusta voi hakea liikuntatoimintaan liittyviin tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin tarpeisiin mm. suurempien liikuntatapahtumien järjestämiseen, merkittävien urheilukilpailujen järjestelykustannuksiin tai muihin hyvin perusteltuihin tarpeisiin.

Urheilija-apuraha
Urheilija-apurahaa voi hakea Kauniaisissa pysyvästi asuva tai jatkuvasti toimiva pääsääntöisesti nuori (alle 29-vuotias) urheilija ja valmentaja urheilutoiminnan tukemiseksi tai oman lajin jatko-opintomahdollisuuksien tarjoamiseksi. Apurahaa voidaan myöntää myös erityisen painavista syistä opintotukena lahjakkaalle opiskelijalle.
    
Lisätietoja antaa kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö, Anders Lindholm-Ahlefelt, puh. 0503664251, etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Sivistyslautakunnan avustukset


Toiminta-avustukset
Toiminta-avustusta voi hakea Kauniaisissa kotipaikan omaava tai Kauniaisissa vakituisesti toimiva rekisteröity sivistyksellinen yhteisö sekä rekisteröimätön sivistyksellinen yhteisö, joka harjoittaa sivistys- tai kulttuuritoimintaa. Toiminta-avustusta voi hakea yhteisön toimintasuunnitelmassa mainitun kulttuuritoiminnan piiriin liittyvän toiminnan tukemiseen, kuten matkakuluihin, palkkioihin, yhteisön jäsenille myönnettäviin avustuksiin sekä vuokra- ja käyttökuluihin.

Kohdeavustukset
Kohdeavustusta voi hakea sivistyksellisessä mielessä toteutettavaan projektiin tai muuta hyvin perusteltua tarvetta varten. Kohdeavustuksella tuettavia menoja ovat avustettavasta toiminnasta aiheutuvat kustannuserät.

Taiteilija-apuraha
Taiteilija-apurahaa voi hakea Kauniaisissa pysyvästi asuva tai jatkuvasti toimiva taiteilija taiteellisen tai kirjallisen toiminnan tukemiseksi tai oman alan jatko-opintomahdollisuuksien tarjoamiseksi. Apurahaa voidaan myöntää myös erityisen painavista syistä opintotukena lahjakkaalle taidealan opiskelijalle.

Lisätietoja antaa kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö, Anders Lindholm-Ahlefelt, puh. 0503664251, etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Nuorisolautakunnan avustukset


Toiminta-avustukset
Toiminta-avustusta voi hakea kauniaislaisten nuorisoyhdistysten nuorisotoimintaan, muuta nuorten itsensä järjestämää nuorisotoimintaa varten tai muuhun nuorisotoimintaan. Toiminta-avustusta voivat hakea nuorisoyhdistykset ja – yhteisöt sekä muut kauniaislaisten nuorten vapaat toimintaryhmät joiden jäsenistä vähintään 2/3 on 7- 28 –vuotiaita.  

Kohdeavustukset
Kohdeavustusta voi hakea kertaluonteisena avustuksena, kuten esim. jonkin erityisen ja tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen, matka-avustukseen tai toimintaa palvelevan kaluston tai välineistön hankkimisen avustamiseen tai muuta hyvin perusteltua tarvetta varten esim. vapaisiin nuorisoryhmiin kohdistuva toiminta.

Lisätietoja antaa kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö, Anders Lindholm-Ahlefelt, puh. 0503664251, etunimi.sukunimi@kauniainen.fi


Sosiaali- ja terveystoimi


Sosiaali- ja terveysalan vapaaeh¬toistyötä tekevät järjestöt ja yhteisöt voivat hakea toiminta-avustusta kaupungin toimintaa täydentävää ja tavoitteiden toteutumista tukevaa toimintaa varten. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua Kauniaisten kaupungin asukkaisiin. Hakemukseen liitetään selvitys vuoden 2016 avustus¬ten käy¬töstä tili- ja toiminta¬kertomuksineen sekä kuluvan vuoden talousarvio ja toimin¬tasuunnitel¬ma.

Lisätietoja antaa talouspäällikkö Tommi Koskinen, puh. 09-5056 260, etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

**

HUOM! Tutustu avustusperusteisiin ennen hakemuksen tekemistä. Avustusperusteet ovat nähtävissä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen sekä kaupungin www-sivuilla. Avustuksia myönnetään toimintaan, joka on Kauniaisten kaupungin arvojen mukaista, edistää strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelutoimintaa.Kulttuuri ja vapaa-aika-avustukset haetaan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen yhteisellä hakulomakkeella.
Sosiaali- ja terveystoimen avustuksia haetaan erillisellä lomakkeella.


Hakemuslomakkeita saa kaupungintalon neuvonnasta, Kauniaistentie 10 tai Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen toimistosta  Läntinen koulupolku 1-3 D  tai Sosiaalitoimistosta, Kauniaistentie 7.

Lomakkeet ja avustusperusteet voi tulostaa myös kaupungin kotisivulta www.kauniainen.fi/lomake .

Hakemukset liitteineen osoitetaan ao. toiminnalle ja toimitetaan osoitteeseen Kauni¬aisten kaupunki, kirjaamo, Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen viimeistään 10.4.2017 kl. 15.45


Kauniaisissa 9.2.2017  KaupunginkansliaPalaa otsikoihin