Valikko

Avoimet työpaikat - Lediga arbetsplatser

18.10.2017

Hoivakodin esimies - Chef för vårdhemmet (Villa Anemone) (330007)

Hoivakodin esimies, Villa Anemone, vakanssi 330007, (hakuaika 27.9.-18.10.2017)

Villa Anemone on 20-paikkainen hoivakoti, joka tarjoaa tehostettua palveluasumista, tilapäishoitoa ja päivätoimintaa muistisairaille ikääntyneille. Keväällä 2018 hoivakoti muuttaa Villa Bredan kampukselle ja toiminta laajenee uuden 60-paikkaisen hoivakodin valmistuttua.

Haemme hoivakodin esimiestä 1.11.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.

Esimies vastaa osaltaan hoivakodin henkilöstön johtamisesta, toiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä sekä talouden seurannasta. Tehtävään kuuluu osallistuminen meneillään olevan Villa Breda -hankkeen suunnitteluun.

Valittavalta edellytetään kokemusta esimiestehtävistä, kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja organisoida toimintaa sekä näkemystä gerontologisesta hoitotyöstä. Odotamme lisäksi itsenäistä ja aktiivista työotetta, erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä halua kehittää monialaista ja asiakaslähtöistä toimintaa. Arvostamme RAI- arviointijärjestelmän tuntemusta, valmiuksia muutoksen johtamiseen sekä muistisairauksien hoitamiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen liittyvää osaamista.

Kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, joka sisältää kehittämis- ja johtamisopintoja vähintään 30 op tai sosiaali- ja terveydenhuollon opisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto sekä tehtävään soveltuva johtamisen lisäkoulutus. Lisäksi vaaditaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus Suomessa. Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen ja ruotsin kielen taito.

Palkkaus 3400 e/kk.

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Valitun on esitettävä hyväksyttävä Kauniaisten kaupungin työterveyshuollon antama lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista. Kauniainen on savuton työpaikka.

Hakuaika päättyy 18.10.2017.

Haku tapahtuu ensisijaisesti oheisella sähköisellä hakemuslomakkeella.
Hakemukset voi myös toimittaa postitse osoitteella Kauniaisten kaupunki, Kirjaamo, PL 52, 02701 Kauniainen (kirjaamo@kauniainen.fi). Kuoressa tai hakemuksessa tulee olla merkintä ”hoivakodin esimies/Villa Anemone".

Lisätietoja antaa osastonhoitaja Lea Pyykkönen, puh. 050 466 0528 tai vanhuspalvelupäällikkö Anja Kahanpää, puh. 050 594 1549 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@kauniainen.fi.

* * *
Chef för vårdhemmet, Villa Anemone, befattningens nummer 330007, (ansökningstid 27.9.-18.10.2017)

Vårdhemmet Villa Anemone med 20 platser erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg, tillfällig vård och dagverksamhet för äldre personer med minnessjukdomar. Under våren flyttar vårdhemmet till Villa Bredas servicecampus, och verksamheten utvidgas då det nya vårdhemmet med 60 platser står klart.

Vi söker en chef för vårdhemmet fr.o.m. 1.11.2017 eller enligt överenskommelse. Tjänsteförhållandet gäller tills vidare.

Chefen ansvarar för sin del för personalledarskapet vid vårdhemmet och koordineringen av verksamheten samt för ekonomisk uppföljning. I uppgifterna ingår att delta i planeringen av det pågående Villa Breda-projektet.

Av den som väljs till tjänsten förutsätts erfarenhet av chefsuppgifter, förmåga att greppa helheter och organisera verksamhet samt insikter i gerontologiskt vårdarbete. Utöver detta förutsätter vi ett självständigt och aktivt arbetssätt, utmärkta interaktions- och samarbetsfärdigheter samt vilja att utveckla en multiprofessionell, klientorienterad verksamhet. Vi uppskattar kännedom om utvärderingssystemet RAI, färdigheter för ändringsledarskap samt kompetens inom behandling av demenssjukdomar och upprätthållande av funktionsförmågan.

Behörighetskrav är lämplig högre högskoleexamen med minst 30 sp utvecklings- och ledarskapsstudier eller examen på institut- eller yrkeshögskolenivå i social- och hälsovård samt lämplig tilläggsutbildning i ledarskap. Därtill krävs legitimation i Finland enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Språkkunskapskrav är goda kunskaper i finska och svenska.

Lön 3400 euro/månad.

På tjänsten tillämpas en prövotid på sex månader. Den som väljs till tjänsten ska före tillträde uppvisa ett godtagbart intyg från stadens företagshälsovård över sitt hälsotillstånd. Grankulla är en rökfri arbetsplats.

Ansökningstiden går ut 18.10.2017.

Ansökan lämnas i första hand på denna elektroniska ansökningsblankett.
Ansökan kan lämnas per post under adress Grankulla stad, registraturen, PB 52, 02701 Grankulla (registratur@grankulla.fi).  Kuvertet eller ansökan ska förses med anteckningen ”chef för vårdhemmet/Villa Anemone”.

Ytterligare information ges av avdelningsskötare Lea Pyykkönen, tfn 050 466 0528 och äldreomsorgschef Anja Kahanpää, tfn 050 594 1549, eller per e-post: fornamn.efternamn@grankulla.fi.Palaa otsikoihin